top of page
LRM_EXPORT_1048021646956164_20190624_225639760_edited.jpg

НЧ "Бяла Анаста-2016"

Народно читалище "Бяла Анаста - 2016" е учредено на 23.06.2016 в град Ловеч. То е традиционно самоуправляващо се читалище в обществена полза. Вписано е в съдебният регистър и в регистъра на читалищата в Министерство на културата под №3633.

Читалището има за цел развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в  населеното място, където осъществява дейността си. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание, възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището, осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.


Тези цели ще бъдат постигнати чрез развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, фестивали, събори, чествания и младежки дейности. Събиране и разпространяване на знания за родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство.

У     С     Т     А     В

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЯЛА АНАСТА–2016“  ГРАД ЛОВЕЧ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1  С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читалище „Бяла Анаста-2016”, устройство и управление,  дейност, имущество, финансиране, издръжка и прекратяване.


Чл.2 (1) Народно Читалище „Бяла Анаста-2016” а е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание, които зачитат и спазват устава на читалището.
(2) НЧ „Бяла Анаста-2016”е юридическо лице с нестопанска цел. То е създадено и функционира на основание на Закона за народните читалища, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.
(3) Наименованието на Читалището е: Народно читалище „Бяла Анаста-2016” гр. Ловеч, което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин: Narodno chitalishte “Byala Anasta – 2016” – Lovech.
(4) НЧ „Бяла Анаста-2016” работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и стопански организации, фирми, и др. извършващи или подпомагащи културно-просветна и социална дейност.
(5) НЧ „Бяла Анаста-2016” поддържа отношение на сътрудничество, координация и партньорство с държавни и общински органи и организации, на които законите възлагат определени задължения. Читалището съобразява своята дейност със стратегията в областта на културата и с годишната програма на Общината за развитие на читалищната дейност, като участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви.
(6) НЧ „Бяла Анаста-2016” има за седалище град Ловеч, община Ловеч, където се намира и адреса на управлението му: обл. Ловеч, общ., Ловеч, гр. Ловеч, бул. ,,България” № 10, ет. 1.


 


ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ


Чл.3 (1) Целите на НЧ „Бяла Анаста-2016” са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в  населеното място където осъществяват дейността си.
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции;
3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата;
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;
7. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.
(2) За постигане на целите, НЧ „Бяла Анаста-2016” развива следните основни дейности:
1. Развива и подпомага любителското художествено творчество;
2. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, фестивали, събори, чествания и младежки дейности;
3. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
4. Създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство;
(3) Народно читалище НЧ „Бяла Анаста-2016” може да развива допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната му дейност,в съответствие с действащото законодателство,като използва приходите от нея за постигане на определените му в устава цели. Читалището не разпределя печалба.
(4) Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
1.за хазартни игри и нощни заведения;
2.за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл.4  НЧ „Бяла Анаста-2016” може да се сдружава  за постигане на своите цели,за провеждане на съвместни дейности и инициати при условията и по реда на ЗНЧ.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ


Чл.5 НЧ „Бяла Анаста-2016” е учредено на общо събрание и може да се прекратява по решение на неговите членове също на общо събрание.


Чл.6(1) НЧ „Бяла Анаста-2016” придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на организациите с нестопанска цел в Агенция по вписванията, в чийто район е седалището на читалището.
(2)Вписването на читалището в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията се извършва по образец, Декларация А17, към която се прилагат:
 

1. Протокол от заседание на читалищното настоятелство, в което се взема решение за свикване на Общо събрание (копие)

2. Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие)

3. Покана за свикване на Общо събрание (копие)

4. Протокол за поставяне на поканата за общото събрание

5. Актуален списък на действителните членове на читалището, имащи право на глас (по азбучен ред) /едно с лични данни и едно без лични данни/

6. Списък с имената и подписите на членовете, получили покана (поканени) за Общо събрание /без лични данни. само трите имена/

7. Списък на присъствалите на Общото събрание членове на читалището (Присъствен списък)  /без лични данни. само трите имена/

8. Протокол от Общото събрание /един с лични данни и един без лични данни/

9. Решение за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване (извлечение само на решенията на Общото събрание)

10. Препис от Устава,  съдържащ всички изменения и допълнения /в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени/

11. Нотариално заверени образци (спесимени) от подписите на лицата, представляващи читалището /Председателя и секретаря/

12. Нотариално заверен образец (спесимен) на валидния печат на читалището

13. Свидетелства за съдимост на членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря

14. Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1, изречение второ от ЗНЧ

15. Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ

16. Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ

17. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

(3)Всяка промяна в обстоятелствата, подлежаща на вписване в регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията, трябва да бъде заявена в 14-дневен  срок от възникването й.
(4)Към наименованието на читалището  се добавя годината на неговото първоначално създаване – 1924г. и наименованието  се изписва по следния начин - Народно читалище „Васил Левски-1924”
(5)Читалищното настоятелство, в 7-дневен срок след вписването на читалището или промени в обстоятелствата в регистъра на ЮЛНЦ, трябва:

1. Да се подаде Заявление за вписване на промените в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министерството на културата.

2. Да се уведоми писмено съответния областен РЕКИЦ "Читалища" за настъпилите промени 

3. Да се уведоми съответната общинска администрация за настъпилите промени (с писмо от новото настоятелство), като се приложи и Приемно-предавателният протокол. В писмото да се посочи и кой ще е МОЛ на читалището.

4. Да се публикуват всички Декларации на членовете на управителните органи и читалищният секретар в интернет страницата на читалището.

5. Да се попълнят Декларациите по Чл.19а от ЗНЧ /попълват се от членовете на настоятелството, председателя и читалищния секретар/
(Декларация за частни интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)

6. Да се актуализират досието и данните на читалището в обслужващата банка. Да се актуализира и електронното досие на читалището в съответната обслужваща банка.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО
 

Чл.7(1)  Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
(2) Индивидуален член може да стане всеки  български гражданин по писмено заявление в читалището. Индивидуалните членове са действителни и спомагателни:
1. Действителни членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;
2. Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.
(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл.8(1) Членството в НЧ „Бяла Анаста-2016” се урежда, чрез подаване на молба до Председателя на ЧН до деня на провеждане на Общо събрание.
1. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на събранието;
2. Всеки редовен член плаща членски внос, /1/ един лев годишно, определен от Общото събрание.
3. Членството се удостоверява с членска карта, ежегодно заверявана от Председателя или Секретаря.
(2) Членовете на НЧ „Бяла Анаста-2016” имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в органитете на управление на читалището;
2. Да получават информация за дейността на читалището и за решенията на неговите органи;
3. Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейностите на читалището, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;

Чл.9 Членовете на НЧ „Бяла Анаста-2016” са длъжни:
1. Да спазват Устава
2. Да плащат редовно членския си внос;
3. Да пазят и обогатяват читалищното имущество
4. Да защитават престижа и интересите на читалището.


Чл.10 Членството в читалището се прекратява:
1. От Общото събрание с изключване, при:
а/ системно неспазване или грубо нарушаване на Устава на читалището;
б/ нелоялност, злонамерено и непристойно поведение, уронващо авторитета и доброто име на читалището;
в/ посегателство върху имуществото на читалището.
г/неплащане на членски внос за срок от/1/една година.
2. Със смъртта или при поставяне лица под пълно запрещение.
3. При прекратяване на юридическото лице.
4. По собствено желание, с писмена молба от страна на лицето.

ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл.11  Органи на  управление на читалището са:
1. Общото събрание /ОС/;
2. Читалищното настоятелство /ЧН/;
3. Проверителната комисия /ПК/.

Чл.12 (1) Върховен орган на читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
(2) ОС се състои от всички членове на читалището имащи право на глас.
(3)Право на глас имат в Общото събрание действителните членове,редовно отчетени/заплатили членския си внос/ до края на календарната година,предшестваща провеждането на Общо събрание.

Чл.13 (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Читалищното Настоятелство, Проверителната комисия и техните председатели;
3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейноста на читалището;
4. Приема и изключва членове на читалището;
5. Определя основните насоки на дейността на читалището;
6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. Приема бюджета на читалището;
8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. Определя размера на членския внос;
10. Отменя решения на другите органи на читалището;
11. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. Взема решения за прекратяване на читалището;
13. Взема решения за внасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл.14 (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат Извънредно Общо събрание от свое име.
(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, без оглед броя на присъстващите членове.
(4) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(5) Две трети от членовете на Общото събрание на Народното Читалище могат да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15 (1) Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството.
(2) Броят на членовете му се определят от Общото събрание.Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на читалището.  Същите немогат да бъдат помежду си, с членовете на проверителната комисия и секретаря, роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, което декларират писмено.
(3) Настоятелството на НЧ „Бяла Анаста-2016” се състои от 5/пет/ членове, избрани за срок до 3 /три/ години. То се състои от Председател, Заместник Председател и членове.
Промени в неговия състав могат да се правят и на общите годишни и извънредни събрания.

Чл.16 (1) Настоятелството:
1. Свиква Общото събрание;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището.
4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;
6. Взема решения за отдаване на имоти под наем;
7. Приема членове на читалището, въз основа на подадена писмена молба;
8. Работи за увеличаване членовете на читалището и следи за спазване броя на числения им състав според ЗНЧ;
9. Направлява основната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения;
10. Взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, съобразно бюджета,  
11. Взема решения за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-образователни дейности, в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
12. Взема решения за морално и материално стимулиране, награждава спонсори, партньори, изявени дейци в читалищната дейност, редовни читатели, възпитаници и самодейци  с грамоти, плакети и др., в съответствие с Устава и бюджета на читалището;
13. Внася предложение в Община Ловеч и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддръжка, ремонт и обзавеждане на материалната база, за създаване на материални, морални, финансови и социални условия за развитие на дейностите;
 

(2) Настоятелството на НЧ „Бяла Анаста-2016” провежда заседания най-малко 1 /един/ път на тримесечие и работи при пълна прозрачност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината му членове и поне един член на проверителната комисия.
(3) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си.  Ако има  особено мнение се мотивира писмено.
(4) Редовните заседания на Настоятелството се провеждат с писмено предизвестие на Председателя съдържащо:дневен ред, дата, място и час на заседанието.
(5) Членовете на настоятелството се освобождават предсрочно:
1. при установяване на съществени нарушения на закона и устава и незадоволителна оценка за дейността им от общото събрание на читалището.
2.при продължително боледуване или смърт
3.при шест последователни безпричинни отсъствия от заседания
4.при подаване на молба по собствено желание
(6)Общото събрание взема решение за освободените места и начина им за попълване
(7)Настоятелството работи по правилник приет на първото заседание след избора му.
 

 

 

Чл.17 (1) Председателят на НЧ „Бяла Анаста-2016” е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до три години.
(2) Председателят:
1. Организира дейността на читалището съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание;
2. Представлява читалището;
3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;
4. Отчита дейността си пред Настоятелството;
5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на Настоятелството;
6. Сключва и прекратява договори с други физически и юридически лица по решение на Настоятелството и Общото събрание;
7. Заверява разходните документи и контролира работата на читалищния Секретар;
8. Представя пред Кмета на Община Ловеч ежегодно в срок до 10 ноември предложения за дейността на читалището през следващата година;
9. Представя пред Кмета на Община Ловеч и Общинския съвет ежегодно до 31 март доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Присъства на заседанието на Общинския съвет, в което се обсъжда внесения от него доклад.
(3)Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност, подаване на оставка, отсътвие от населенето място или при настъпила ситуаия на конфликт на интереси, Председателят на читалището не може или престане да изпълнява задълженията си, неговите функции се поемат от заместник председателя до, завръщане на титуляра или провеждането на нов избор.Когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в този Устав,се процедира съгласно Чл.16(6).


 

 

 

Чл.18 (1) Секретарят на НЧ „Бяла Анаста-2016”се назначава от Читалищното настоятелство.
(2) Секретарят:
1. Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. Организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. Представлява читалището заедно и поотделно с Председателя;
5. Отчита дейността си пред Настоятелството.
(3) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на Председателя на читалището.
(4) С изтичане на мандата на Настоятелството, трудовият договор на Секретаря на читалището не се прекратява автоматично.
(5) Секретаря може да бъде освободен предсрочно:
1.по собствено желание изразено в писмен вид до Настоятелството с предизвестие един месец.
2.при установяване на съществени нарушения на Устава и Закона и незадоволителна оценка за работата от Настоятелството, с предизвестие един месец.
3.при болест или смърт, функциите на секретаря се поемат от предстедателя на читалищното настоятелство,  без финансово обезпечение.Чл.19 (1) Проверителната комисия на НЧ „Бяла Анаста-2016”се състои от 3 /трима/ членове, избрани за срок до 3 /три/ години. То се състои от Председател и двама членове.
(2) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание
(3) При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.
(4) Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Настоятелството само със съвещателен глас.
(5) Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членовете на Настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права и по съребрена линия до четвърта степен, което декларират писмено.
(6) Проверителната комисия работи по правилник приет на първото заседание след избора му.


Чл.20 Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и на Проверителната комисия, и за Секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
 

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл.22 (1) Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, дълготрайни и малотрайни материални активи, дарени, придобити със собствени средства или предоставени за стопанисване от Община Ловеч.
(2) Членовете на Настоятелството, Председателя, Секретаря и Проверителната комисия нямат право на възмездно или безвъзмездно предоставяне за лично ползване на читалищно имущество.


Чл.23 (1) НЧ „Бяла Анаста-2016” набира средства от следните източници:
1. Членски внос;
2. Културно-просветна дейност;
3. Субсидия от държавния и общинските бюджети;
4. Наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. Дарения и завещания;
6.Такси за участия в курсове,школи,кръжоци и др. форми на обучение.
7. Други приходи.
 

Чл.24 (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи, негова собственост и да учредява ипотека върху тях.
(2) Движимите вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.


Чл.25 Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.
Чл.26 (1) Единният читалищен бюджет се формира от всички източници на собствени средства, субсидии и дарения.
(2) Читалищното Настоятелство изготвя годишен отчет на приходите и разходите, който се приема от Общото събрание.
(3) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в Общината, на чиято територия се намира читалището.
(4) Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.


ГЛАВА СЕДМА
ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.27(1) НЧ „Бяла Анаста-2016”може да бъде прекратено с надлежно решение на Общото събрание, взето с мнозинство най-малко две трети от всички членове на читалището и вписано в регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията.
(2) НЧ „Бяла Анаста-2016”може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, когато:
1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност на читалището;
3.е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години
4. не е учредено по законния ред;
5. е обявено в несъстоятелност.


ГЛАВА ОСМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ


Чл.28 НЧ „Бяла Анаста-2016” има кръгъл печат с надпис в окръжност -
Народно читалище „Бяла Анаста-2016” – Ловеч,  в средата Логото на читалището

Чл.29 Професионален празник на читалището е 23-ти Юни.

Чл.30. Настоящият устав е приет на Общо събрание на НЧ „Бяла Анаста-2016“, проведено на 28.03.2022г, в гр. Ловеч, съобразно Законът за народните читалища и отменя досега действащия устав на читалището.

Чл.31. За всички неуредени в този устав отношения се прилага Законът за народните читалища, Законът за юридическите лица с нестопанска цел и действащите в страната нормативни документи.

Чл.32. Уставът е подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра, за Агенция по вписванията и за НЧ „Бяла Анаста-2016“ от присъстващите на отчетно събрание, действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, който е неразделна част от Устава.

bottom of page